DROGPOLICY

 

Alkohol-, doping- och drogpolicy för ÅSEDA IF

ÅSEDA IF (åif) ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål, att minska alkoholkonsumtionen och drogmissbruket, framförallt senarelägga ungdomars alkoholdebut. Som Uppvidinge kommuns största ungdomsrörelse har vi givetvis ett ansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger.
 
Genom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. I föreningen blir de också delaktiga i en positiv gemenskap, som i sig fungerar förebyggande. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare, och äldre aktiva utgör ytterligare en positiv faktor. Det är i denna vardagsverksamhet vi kan ge vårt bidrag till kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar.
Vår utgångspunkten  måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol- och drogsynpunkt.
Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på idrottens ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

ÅIF:s  alkoholpolicy innebär;
 
att inga alkoholdrycker* ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t.ex. under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. Barn och ungdom i detta sammanhang är de som är under arton år.

att i samband med idrottsevenemang undvika försäljning av alkoholdrycker* till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerande sektion ett särskilt stort ansvar för att ordningskravet beaktas.
 
att efterfölja gällande lagstiftning avseende marknadsföring av alkohol,

att i sponsorsammanhang avstå från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion

*Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl (dryck starkare än lättöl)

 

DOPING

 Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet enligt  idrottens stadgar. Från och med den 1 juli 1992 är doping också förbjudet enligt lag.
Föreningens inställning till doping är klar. Det är inte bara skadligt för kroppen utan doping är också fusk och olagligt.

Föreningens målsättning är;
 
att öka kunskapen bland ledare och aktiva om doping. Vår utgångspunkt är, att doping är fusk, skadligt och dessutom olagligt,

att få alla ledare och aktiva att ta ställning mot doping och för en dopingfri idrott,

att  i alla sammanhang tydligt ta ställning och markera vår inställning till doping,

att  ständigt arbeta för en dopingfri idrottsverksamhet – nolltolerans,

Åseda IF:s styrelse har vid utarbetandet av detta alkohol-, doping- och drogpolicydokument tagit sin  utgångspunkt i SISU:s grunddokument.
Denna policy skall efter dess fastställande närslutas till föreningen styrdokument – Färden – som bilaga. Varje sektion har som sitt ansvar att årligen gå igenom denna alkohol och drogpolicy på ledarträffar eller motsvarande.

 

Åseda  2010-10-25