FÄRDVÄG

MÅLSÄTTNING FÖR ÅSEDA IDROTTSFÖRENING

 

Färdväg ÅSEDA IF

För att vår förening skall utvecklas på det sätt som vi önskar, är det nödvändigt att vi som verkar inom föreningen har en gemensam uppfattning om hur föreningen skall utvecklas och vad som är vårt mål.
Huvudstyrelsen är ansvarig för att målsättningen anpassas efter de förändringar som kan komma att ske i verksamheten.

Övergripande mål

Föreningen skall bedriva en så bred verksamhet så att om möjligt åldersgrupperade lag kan användas och att denna verksamhet kommer att generera tillräckligt med spelare så att juniorlags- och seniorlagsverksamheten kan behållas och utvecklas, dock med hjälp från utifrån kommande spelare och tränare efter behov.
Gymnastik verksamheten bör ha som målsättning att alla åldersgrupper får möjlighet till motion i lämplig omfattning. Möjlighet till sommar aktiviteter bör ingå i målsättningen.

Föreningen skall ingå i ett nätverk med andra föreningar i Åseda för att medverka till att så många ungdomar som möjligt får en meningsfull och stabil utveckling inom föreningslivet, gärna inom vår förening.
Uppmuntra ungdomar att delta i andra aktiviteter som ligger utanför vad vi sysslar med i vår förening.
Föreningen skall arbeta med idrotter som faställs av årsmötet och i första han med ungdomsverksamhet som skall utmynna i seniorverksamhet.
Våra ledare skall ha utbildning till den nivå som krävs för respektive åldersgrupp.
Ledarnas utbildningsnivå skall registreras. Uppföljning och vidareutbildning skall ske löpande.
Alla som deltar i föreningens verksamhet skall känna till föreningens och den egna sektionens regler och mål.
Ledare och spelare skall uppträda som ett föredöme i samhället och därmed arbeta för en förening och ett samhälle som motsätter sig fusk, våld, rasism och droger.
Arbeta mot en sportmiljö där vi hejar fram våra egna och ej hånar gäster och domare.

Huvudstyrelsens uppgifter 
Det är styrelsens uppgift att tillse att föreningen styrs enligt årsmötets beslutoch efter den kort- och långsiktiga målsättning som är faställd genom att bl.a.

 • Tillse att sektionerna faställer mål och budget för kommande verksamhetsår
 • Delegera arbetsuppgifter till sektionerna
 • Vara lyhörd för problem och lyssna på förbättringsförslag
 • Representera föreningen
 • Se till att underhåll och skötsel av anläggningarna genomförs
 • I övrigt följa de formella krav och stadgar som åligger en styrelse.

Sektionernas uppgifter

Tillse att sektionernas verksamhet drivs enligt föreningens målsättning och värderingar.

 • Aktivera ungdomar med god träning och social gemenskap
 • Se till att samarbete sker mellan ledarna för de olika lagen och idrotterna för att förstärka sammanhållningen och för att uppnå en gemensam policy och ledarattityd.
 • Tillse att säsongsväxlingarna sker på ett smidigt sätt, där pågående verksamhet prioriteras före den kommande. Om det finns spelare som ingår i både fotbolls- och ishockeysektionens seniorverksamhet är det sektionsordförandernas ansvar att i god tid planera säsongsväxling på ett sådant sätt att den aktive inte hamnar i lojalitets- eller annan konflikt. Det är den ”mottagande” sektionsordföranden som tar initiativ till planeringsmötet vid vilket den aktive skall delta.
 • Stärka föräldraverksamverkan genom möten och information.
 • Bedriva verksamheten så att god laganda och kamratskap utvecklas, tillse att mobbing och trakasserier ej förekommer mellan lagen, ledare och spelare.

Ledare och funktionärers uppgifter

För att vår förening skall fungera krävs det ett gott och förtroendefullt samarbete mellan alla som deltar i verksamheten.
Detta gäller inte minst vid tvister, olika uppfattningar och tolkningar som kan uppstå.
Klara ut dessa på ett ärligt och konkret sått så att inga missförstånd kan uppstå.
Tala med varandra och ej om varandra
Oavsett olika uppfattningar så är det nog så att alla har ett intresse att efter sin förmåga göra en så bra insats som möjligt.
I övrigt gäller.

 • Föregå med gott exempel. Ungdomar gör ej som du säger, utan som du gör.
 • Behandla och bemöt varje individ lika oavsett kunskapsnivå
 • Delta i ledarträffar och andra gemensamma aktiviteter.
 • Ordna föräldraträffar och bilda föräldrateam för att öka samhörigheten.
 • Medverka till god lagmoral, trivsel och klubbkänsla.
 • Informera lagkaptenen om hans roll som ledare även före och efter matchen.
 • Ha en god kommunikation med representationslagen(f.o.m 11 –mannalag).

Krav på spelare

 • Alltid göra sitt bästa, både på träning och match.
 • Ställa upp för lagkamrater och andra i föreningen.
 • Uppträda juste mot motståndare och domare.
 • Känna till egna lagets och föreningens målsättning.
 • Meddela tränaren när du ej kan delta på träningen eller match

Information till föräldrar

 • Stötta och uppmuntra barnen.
 • Försök att delta i föräldraträffar.
 • Ställ frågor om målsättning och policy i föreningen.
 • Framför gärna synpunkter på konkreta saker men helst inte under match och träning.
 • Många barn vill att deras föräldrar skall intressera sig för vad dom gör och att delta i aktiviteter runt träningen och matcher.

Spelarutbildningsplan
För varje åldersgrupp följer ett antal grundläggande riktlinjer som skall ses som exempel och som måste anpassas till varje barns och lags förutsättningar.

Barnidrott upp till 9 år skall ses som en lek, där alla som vill skall delta.
När lag skall bildas beror på antalet barn, sammanställningen och kunskap.
I den senare delen av åldersgruppen kan matcher spelas mot någon grannförening.

Åldersgrupp 9-10 år
Träning enligt årsplaneringen
Deltar normalt ej i seriespel
Deltar i närbelägna cuper
Alla spelar på alla platser
Alla som tränar får spela

Åldersgrupp 11-12 år
Träning enligt årsplaneringen
Deltar i seriespel
Deltar i cuper
Alla spelar, i stort sett, på alla platser
Alla som tränar får spela
Ett utvecklingsprogram genomförs

Åldersgrupp 13-14 år
Träning enligt årsplaneringen
Deltar i seriespel
Deltar i cuper
Försiktig övergång till att spela med bästa lag
Alla som tränar får spela matcher
Minst ett utvecklingsprogram genomförs

Åldersgrupp 15-16 år
Träning enligt årsplaneringen
Deltar i seriespel
Deltar i cuper. Om möjligt en utanför regionen
Bästa lag spelar mest
Minst ett utvecklingsprogram genomförs

Generellt gäller

Fotboll och ishockey är lagsporter där man är beroende av att alla är engagerade med god lagmoral och sammanhållning.
Huvudmålsättningen bör vara att spela med ordinarie lag i alla sammanhang.
Om någon ledare känner att laget är för ojämnt för att stötta de spelare vid ett speciellt tillfälle t.ex. cuper är det tillåtet att förstärka laget med spelare från andra lag, man får dock ställa övere en egen spelare. Detta måste dock ske med stor varsamhet och med tydlig information till spelare och föräldrar. Att förstöra lagandan för vinst i en match kan visa sig dyrköpt i framtiden.
De som är omklädda till en match skall spela och ej några minuter i slutet.

November 2010

Åseda Idrottsförening